URL Friendly Xenforo & chỉnh ký tự “.” thành “-” trong url

Trong SEO thì việc chuyển đổi link thân thiện là việc bắt buộc với tất cả website. Bài này là một bài ghi nhớ của Tú để mỗi lần update phiên bản Xenforo khỏi phải đi tìm nữa.

 1. Chỉnh URL Friendly Xenforo

Bước 1: Mở file /library/XenForo/Link.php

Bước 2: Tìm đoạn này

[codesyntax lang=”php”]

if ($romanize)
    {
      $title = utf8_romanize(utf8_deaccent($title));
    }

[/codesyntax]

Thêm vào bên dưới nó

[codesyntax lang=”php”]

$aPattern = array (
      "a" => "á|à|ạ|ả|ã|ă|ắ|ằ|ặ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ậ|ẩ|ẫ|Á|À|Ạ|Ả|Ã|Ă|Ắ|Ằ|Ặ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ậ|Ẩ|Ẫ",
      "o" => "ó|ò|ọ|ỏ|õ|ô|ố|ồ|ộ|ổ|ỗ|ơ|ớ|ờ|ợ|ở|ỡ|Ó|Ò|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ố|Ồ|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ớ|Ờ|Ợ|Ở|Ỡ",
      "e" => "é|è|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ế|ề|ệ|ể|ễ|É|È|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ế|Ề|Ệ|Ể|Ễ",
      "u" => "ú|ù|ụ|ủ|ũ|ư|ứ|ừ|ự|ử|ữ|Ú|Ù|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ứ|Ừ|Ự|Ử|Ữ",
      "i" => "í|ì|ị|ỉ|ĩ|Í|Ì|Ị|Ỉ|Ĩ",
      "y" => "ý|ỳ|ỵ|ỷ|ỹ|Ý|Ỳ|Ỵ|Ỷ|Ỹ",
      "d" => "đ|Đ",
    );
    while(list($key,$value) = each($aPattern))
    {
      $title = @ereg_replace($value, $key, $title);
    } 

Read more: http://forum.vietdesigner.net/threads/huong-dan-tuy-chinh-url-khong-dau-cho-xenforo.41013/#ixzz4c4Tbfehf

[/codesyntax]

Nguồn: vxf.vn

VD: http://tuoitredonganh.vn/diendan/threads/plugin-resize-va-zoom-hinh-anh-cho-wordpress-magic-zoom-zoom-overload-click.66027/

Kết quả: http://tuoitredonganh.vn/diendan/threads/plugin-resize-va-zoom-hinh-anh-cho-wordpress-magic-zoom-zoom-overload-click-66027/

Thường chỉ chẳng ai làm cái này, nhưng một số bạn nâng cấp từ Vbb qua Xenforo thì có bạn sẽ cần. Năm 2012 Tú nâng cấp tuoitredonganh.vn từ VBB qua Xenforo và chọn dấu “-” thay vì dâu “.” mặc định của nó. Gần 2 năm chẳng làm gì về cái này nên toét cả mắt mới tìm lại được nên ghi lại cho nó nhớ :(.

Bước 1: Mở file Bước 1: Mở file /library/XenForo/Application.php

Bước 2: Tìm

[codesyntax lang=”php”]

const URL_ID_DELIMITER = '.';

[/codesyntax]

Bước 3: Sửa lại thành

[codesyntax lang=”php”]

const URL_ID_DELIMITER = '-';

[/codesyntax]

 

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.