URL Friendly Xenforo & chỉnh ký tự "." thành "-" trong url

Tú Cao Tác giả Tú Cao 22/03/2017 2 phút đọc

Trong SEO thì việc chuyển đổi link thân thiện là việc bắt buộc với tất cả website. Bài này là một bài ghi nhớ của Tú để mỗi lần update phiên bản Xenforo khỏi phải đi tìm nữa.

  1. Chỉnh URL Friendly Xenforo

Bước 1: Mở file /library/XenForo/Link.php Bước 2: Tìm đoạn này
if ($romanize) { $title = utf8_romanize(utf8_deaccent($title)); }
Thêm vào bên dưới nó
$aPattern = array ( "a" => "á|à|ạ|ả|ã|ă|ắ|ằ|ặ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ậ|ẩ|ẫ|Á|À|Ạ|Ả|Ã|Ă|Ắ|Ằ|Ặ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ậ|Ẩ|Ẫ", "o" => "ó|ò|ọ|ỏ|õ|ô|ố|ồ|ộ|ổ|ỗ|ơ|ớ|ờ|ợ|ở|ỡ|Ó|Ò|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ố|Ồ|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ớ|Ờ|Ợ|Ở|Ỡ", "e" => "é|è|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ế|ề|ệ|ể|ễ|É|È|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ế|Ề|Ệ|Ể|Ễ", "u" => "ú|ù|ụ|ủ|ũ|ư|ứ|ừ|ự|ử|ữ|Ú|Ù|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ứ|Ừ|Ự|Ử|Ữ", "i" => "í|ì|ị|ỉ|ĩ|Í|Ì|Ị|Ỉ|Ĩ", "y" => "ý|ỳ|ỵ|ỷ|ỹ|Ý|Ỳ|Ỵ|Ỷ|Ỹ", "d" => "đ|Đ", ); while(list($key,$value) = each($aPattern)) { $title = @ereg_replace($value, $key, $title); } Read more: http://forum.vietdesigner.net/threads/huong-dan-tuy-chinh-url-khong-dau-cho-xenforo.41013/#ixzz4c4Tbfehf

Nguồn: vxf.vn

2. Chỉnh sửa link của url từ dấu . thành dấu -

VD: http://tuoitredonganh.vn/diendan/threads/plugin-resize-va-zoom-hinh-anh-cho-wordpress-magic-zoom-zoom-overload-click.66027/ Kết quả: http://tuoitredonganh.vn/diendan/threads/plugin-resize-va-zoom-hinh-anh-cho-wordpress-magic-zoom-zoom-overload-click-66027/ Thường chỉ chẳng ai làm cái này, nhưng một số bạn nâng cấp từ Vbb qua Xenforo thì có bạn sẽ cần. Năm 2012 Tú nâng cấp tuoitredonganh.vn từ VBB qua Xenforo và chọn dấu "-" thay vì dâu "." mặc định của nó. Gần 2 năm chẳng làm gì về cái này nên toét cả mắt mới tìm lại được nên ghi lại cho nó nhớ :(. Bước 1: Mở file Bước 1: Mở file /library/XenForo/Application.php Bước 2: Tìm
const URL_ID_DELIMITER = '.';
Bước 3: Sửa lại thành
const URL_ID_DELIMITER = '-';
 
Tú Cao
Tác giả Tú Cao Admin
"Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của ...
Bài viết trước Giới hạn og:title, og:description trên Facebook (Open Graph protocol)

Giới hạn og:title, og:description trên Facebook (Open Graph protocol)

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn thêm thẻ Google để đo lượng trên Google Ads

Hướng dẫn thêm thẻ Google để đo lượng trên Google Ads
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo

Zalo