[Multisite WordPress] Cách đổi domain gốc của hệ thống (MULTISITE PRIMARY DOMAIN)

Khi xây dựng một hệ thống Multisite với WordPress, domain quan trọng nhất trong mạng là domain gốc (primary domain). Khi domain này có sự cố thì bạn sẽ không thể chỉnh sửa gì với mạng của mình, thậm chí rất nhiều tính năng trên đó không hoạt động. Giả sử domain này bị hết hạn sử dụng và bạn không thể khôi phục hoặc bạn muốn thay thì hướng dẫn này sẽ giúp bạn thay đổi lại chúng.

Bước 1: Bạn phải thay đổi trong wp-config.php của wordpress

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', true);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'new-domain.com');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
define( 'SUNRISE', 'on' );

Bạn sẽ thay giá trị new-domain.com bằng địa chỉ tên miền mới của bạn.

Bước 2: Truy cập vào phpmyadmin và thay đổi domain gốc ở 1 số bảng sau.

wp_sitemeta , wp_site, wp_options, wp_blogs, wp_domain_mapping (nếu có)

Thay đổi domain gốc trên WordPress

Thay đổi domain gốc trên WordPress

Ở đây Tú sử dụng domain_maping để tùy chỉnh chạy tên miền cho các website con thay vì chỉ dùng sub-domain. Ngoài ra thì perfix lúc mình cài đặt là dc_ thay vì wp_ mặc định nên ảnh trên nó hơi khác xíu.

Bước 3: Bạn sẽ tiến hành trỏ domain gốc về Server

Tất nhiên là phải trỏ bản ghi @, www và * nhé.

Bước 4: Thay đổi domain này trong Controler WebServer của bạn

Bây giờ thì phải tùy vào bạn sử dụng WebServer gì, controller nào thì vào thay lại domain để nó nhận domain gốc. Ở đây thì mình dùng Litespeed Webserver

Litespeed WebServer

Litespeed WebServer

Vậy là hoàn tất, sau khi thay đổi xong hãy truy cập và tận hưởn kết quả. Chúc bạn thành công.

Leave a Reply