Fix can’t create/write to file ‘/home/*****/logs/mysql.log

Với một số trường hợp khởi động cứng VPS trong khi website vẫn chạy thường sẽ gặp lỗi này, không thể ghi dữ liệu vào file mysql.log

/tmp/startmysql: line 1: systemctl: command not found
Starting MySQL.170812 01:56:32 mysqld_safe Logging to '/home/****/logs/mysql.log'.
170812 01:56:32 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
/usr/bin/mysqld_safe_helper: Can't create/write to file '/home/****/logs/mysql.log' (Errcode: 13 "Permission denied")
 ERROR!

File .log bạn có thể xóa mà không ảnh hưởng tới server. Có 2 cách sửa 1 là phân lại quyền hai là xóa nó đi rồi để hệ thống tạo lại. Mình sẽ truy cập /home/*****/logs/ và xóa file mysql.log

Sau đó khởi động lại server, mọi thứ hoạt động bình thường..

3 Responses to “Fix can’t create/write to file ‘/home/*****/logs/mysql.log”
  1. Luqman 15/08/2017
    • Tú Cao 16/08/2017
  2. Binh WP 27/05/2019

Leave a Reply