Fix can’t create/write to file ‘/home/*****/logs/mysql.log

Với một số trường hợp khởi động cứng VPS trong khi website vẫn chạy thường sẽ gặp lỗi này, không thể ghi dữ liệu vào file mysql.log

[codesyntax lang=”php”]

/tmp/startmysql: line 1: systemctl: command not found
Starting MySQL.170812 01:56:32 mysqld_safe Logging to '/home/****/logs/mysql.log'.
170812 01:56:32 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
/usr/bin/mysqld_safe_helper: Can't create/write to file '/home/****/logs/mysql.log' (Errcode: 13 "Permission denied")
 ERROR!

[/codesyntax]

File .log bạn có thể xóa mà không ảnh hưởng tới server. Có 2 cách sửa 1 là phân lại quyền hai là xóa nó đi rồi để hệ thống tạo lại. Mình sẽ truy cập /home/*****/logs/ và xóa file mysql.log

Sau đó khởi động lại server, mọi thứ hoạt động bình thường..

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.