Tôi ưu điểm số Google PageSpeed bằng việc lưu hình ảnh trên trình duyệt (Áp dụng cho server Apache)

Trước đó Tú đã viết 1 bài chi tiết về cách tối ưu điểm đánh giá website bằng công cụ Google Pagespeed áp dụng trên Server Nginx, cách này tương tự nhưng áp dụng với Server sử dụng Apache (thường là share hosting). Ý nghĩa thì tương tự bài viết này https://nguyencaotu.com/toi-uu-toc-do-website-bang-viec-luu-hinh-anh-tren-trinh-duyet-ap-dung-cho-server-nginx.html

Với Server sử dụng Apache thì chỉ cần tương tác với file .htaccess là đủ.

Bạn chỉ việc vào thư mục gốc public_html chỉnh sửa file .htaccess và thêm vào trong đó đoạn sau.

[codesyntax lang=”php”]

<IfModule mod_expires.c>
 ExpiresActive on
 
# Perhaps better to whitelist expires rules? Perhaps.
 ExpiresDefault             "access plus 1 month"
 
# cache.appcache needs re-requests in FF 3.6 (thx Remy ~Introducing HTML5)
 ExpiresByType text/cache-manifest    "access plus 0 seconds"
 
 
 
# Your document html
 ExpiresByType text/html         "access plus 0 seconds"
  
# Data
 ExpiresByType text/xml         "access plus 0 seconds"
 ExpiresByType application/xml      "access plus 0 seconds"
 ExpiresByType application/json     "access plus 0 seconds"
 
# RSS feed
 ExpiresByType application/rss+xml    "access plus 1 hour"
 
# Favicon (cannot be renamed)
 ExpiresByType image/x-icon       "access plus 1 week"
 
# Media: images, video, audio
 ExpiresByType image/gif         "access plus 1 month"
 ExpiresByType image/png         "access plus 1 month"
 ExpiresByType image/jpg         "access plus 1 month"
 ExpiresByType image/jpeg        "access plus 1 month"
 ExpiresByType video/ogg         "access plus 1 month"
 ExpiresByType audio/ogg         "access plus 1 month"
 ExpiresByType video/mp4         "access plus 1 month"
 ExpiresByType video/webm        "access plus 1 month"
  
# HTC files (css3pie)
 ExpiresByType text/x-component     "access plus 1 month"
  
# Webfonts
 ExpiresByType font/truetype       "access plus 1 month"
 ExpiresByType font/opentype       "access plus 1 month"
 ExpiresByType application/x-font-woff  "access plus 1 month"
 ExpiresByType image/svg+xml       "access plus 1 month"
 ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"
   
# CSS and JavaScript
 ExpiresByType text/css         "access plus 1 year"
 ExpiresByType application/javascript  "access plus 1 year"
 ExpiresByType text/javascript      "access plus 1 year"
  
 <IfModule mod_headers.c>
  Header append Cache-Control "public"
 </IfModule>
  
</IfModule>

[/codesyntax]

Kết quả:

Chúc bạn thành công!

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.