canonical tags

Hai tuần trước, do công việc nên bản thân Tú có đánh giá một Website của Đức và có thảo luận với anh phát triển hệ thống, đề xuất a thêm thẻ Canonical và trong quá trình thảo luận mình thấy có rất nhiều vấn đề, và đôi khi mọi người hay hiểu sai. Trong khi đó canonical là một…