Mình thật sự rất bực khi chuyển từ Windows qua Macos nên phải viết bài này. Trước nay quen dùng Windows nên dùng Putty chỉ nhận file .ppk. Giờ qua Macos thì nó lại dùng Openssh key nên bài này sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 key vào được bằng cả 2 thằng. Có nhiều hướng dẫn ở trên…