froxlor-logo

Froxlor là gì ? Froxlor là một nền tảng nguồn mở cho phép bạn người quản trị, tạo ra một giao diện quản lý cho người dùng. Giấy phép của mã nguồn theo  GNU GPLV2 phát triển từ tháng 03.2010 . Hiện tại Froxlor là một trong số những nền tảng quản lý trên Server tốt nhất, trong các cuộc…