F-Link (Friends Link): Là một hệ thống Website phục vụ bán hàng được kết nối với nhau. Nhằm giúp các bạn bán hàng & xây dựng liên kết cho SEO. F-Link hướng tới việc tạo ra các liên kết tự nhiên, chất lượng trên Internet từ đó đẩy TOP từ khoá Google.