Thêm Module vào Layout, phải thêm đủ 2 Module thì mmenu mới hoạt động

Hôm vừa rồi thì mình phải xây dựng lại một Website sử dụng Contao 3.x (Tú đang dùng 3.2.10) trong đó cũng cần làm lại Respontive Menu cho Contao. Với Contao thì chỉ việc tạo ra Module "Menu Quick Navigation" là có thể sở hữu 1 Menu hỗ trợ respontive cho người dùng. Nhưng với menu có nhiều nội dung…