Sử dụng thẻ IMG trong bình luận WordPress (Không dùng Plugin)

Mặc dịnh phần comment của WordPress không hỗ trợ các bạn sử dụng thẻ img cho khách viếng thăm và thành viên. Lý do mà WordPress đưa ra là để bảo vệ người dùng, và tránh cho trang Web wordpress của bạn bị hack hay có thể phát sinh ra các lỗ hỏng bảo mật. Nhưng với phần bình luận mặc định của WordPress nếu ta dùng tính năng cho phép file attached thì quả thật rất lãng phí tài nguyên, đó là lý do Tú cũng không bao giờ chọn giải pháp commen-images cho blog hay các sản phẩm khi chạy trên nền wordpress.

Hướng dẫn thêm thẻ images (img) trong bình luận WordPress

Nếu bạn sử dụng các Plugin như MarkDown, BBcode Comment WordPress thì bạn sẽ gặp lỗi thẻ IMG Tags không sử dụng được, để sử dụng thẻ này bạn làm như sau.

Bước 1: Mở file và edit wp-includes/kses.php

Bước 2: Tìm nội dung
[code] $allowedtags = array (‘a’ => array (‘href’ => array (), ‘title’ => array ()), ‘abbr’ => array (‘title’ => array ()), ‘acronym’ => array (‘title’ => array ()), ‘b’ => array (), ‘blockquote’ => array (‘cite’ => array ()),
[code]

Bước 3:  Thay bằng
[code] $allowedtags = array (‘a’ => array (‘href’ => array (), ‘title’ => array ()), ‘abbr’ => array (‘title’ => array ()), ‘acronym’ => array (‘title’ => array ()), ‘b’ => array (), ‘blockquote’ => array (‘cite’ => array ()), ‘img’ => array (‘alt’ => array (), ‘align’ => array (), ‘border’ => array (), ‘height’ => array (), ‘hspace’ => array (), ‘longdesc’ => array (), ‘vspace’ => array (), ‘src’ => array ()),
[code] Bây giờ bạn đã có thể thoải mái sử dụng thẻ <img trong phần bình luận, hoặc fix được lỗi không sử dụng được thẻ [IMG] Tags khi sử dụng MarkDown hay BBcode WordPress Comment. Bài viết có tham khảo hướng dẫn của whooami

One Response to “Sử dụng thẻ IMG trong bình luận WordPress (Không dùng Plugin)”
  1. ad 30/11/2015

Leave a Reply