[Sendy] Hướng dẫn fix lỗi chiến dịch không tự gửi (Auto-resume when campaign sends timeout)

Khi sử dụng sendy và cần gửi với một số lượng lớn, bạn sẽ hay gặp hiện tượng Sendy không gửi hết danh sách email. Nó cứ bị treo ở đó và không thể gửi được, bạn phải bấm lại thủ công và chờ đợi. Việc này rất phiền phức và tốn nhiều thời gian.

Auto-resume when campaign sends timeout

Auto-resume when campaign sends timeout

Theo Tú thì nguyên nhân do server bị time out. Lỗi thực ra không phải do server vì tùy kiểu cấu hình khác nhau, và để khắc phục việc này chúng ta sẽ phải tạo ra 1 cronjob để tự động gửi lại khi server bị timeout hoặc quá trình gửi có vấn đề. Bạn cũng không cần thiết phải nhấn nút Resume mãi nữa.

Để làm việc này chúng ta sẽ setup 1 cái cronjob (nếu không có controler thì tạo bằng lệnh crontab-e nhé).

Chúng ta sẽ tạo 1 cronjob với command như sau.

php /path/to/your/sendy/installation/scheduled.php > /dev/null 2>&1

Hoặc

curl -L -s http://sendy_installation_url/scheduled.php > /dev/null 2>&1

VD: Setup một cronjob cứ 5 phút sẽ kiểm tra và gửi lại 1 lần.

*/5 * * * * curl -L -s https://email.sudo.vn/scheduled.php > /dev/null 2>&1

Ảnh minh họa khi tạo bằng Directadmin

Minh họa tạo cronjob bằng Directadmin

Minh họa tạo cronjob bằng Directadmin

Vậy là xong rồi, chúc bạn thành công.

One Response to “[Sendy] Hướng dẫn fix lỗi chiến dịch không tự gửi (Auto-resume when campaign sends timeout)”
  1. Trúc 31/10/2017

Leave a Reply