0
0 Comments

Mình có 2 trang, trang A là trang chính của mình, người khác vô tình có được bộ soure từ trang A, gọi là trang B, thì mình phải rel=canonical như thế nào để chống copy toàn trang?

Add a Comment