0
0 Comments

Chào anh Tú
Hiện tại em đang quản trị một website, có nhiều bài viết đã trùng lặp.
nay em sữa nó, không biết sữa trên file nào của hệ thống website, hay sữa luôn trên file .htacess như sữa lỗi redirect 301 hay sữa trên file index.
em copy đoạn code, anh xem đúng không nhé! (em sữa trên file index).
<?php defined( ‘_JEXEC’ ) or die( ‘Restricted access’ );
JHTML::script(‘mootoolsCore.js’, ‘skin/js/’);
JHTML::script(‘mootoolsMore.js’, ‘skin/js/’);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xml:lang=”<?php echo $this->language; ?>” lang=”<?php echo $this->language; ?>”>
<head>
<script src=”<?php echo $this->baseurl ?>/skin/js/ggtracking-code.js”></script>
<script src=”<?php echo $this->baseurl ?>/skin/js/ggtrackig_tqm.js”></script>
<jdoc:include type=”head” />
<!–[if IE 8]><link rel=”stylesheet” href=”<?php echo $this->baseurl ?>/skin/cs_red/ie.css” type=”text/css” />
<![endif]–>
<link rel=”stylesheet” href=”<?php echo $this->baseurl ?>/skin/cs_red/other.css.php” type=”text/css” />
<link rel=”stylesheet” href=”<?php echo $this->baseurl ?>/skin/cs_red/ff.css.php” type=”text/css” />
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<Head>
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);
ga(‘create’, ‘UA-28992929-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);
</script>
</Head>
</script>
<link rel=”canonical” href=”http://bidrico.com.vn/2014-10-08-08-43-13/tin-tức-bidrico/26-bidrico-17-năm-một-thương-hiệu.html”
<link rel=”canonical” href=”http://bidrico.com.vn/2014-10-08-08-43-13/tin-tức-bidrico/424-trà-xanh-“cứu-tinh”-của-nhan-sắc.html”
<link rel=”canonical” href=”http://bidrico.com.vn/2014-10-08-08-43-13/tin-tức-bidrico/424-trà-xanh-“cứu-tinh”-của-nhan-sắc.html”
<link rel=”canonical” href=”http://bidrico.com.vn/2014-10-08-08-43-13/tin-tức-bidrico/536-ngày-hội-nhật-bản-2014-cuộc-thi-cosplay-qua-ảnh.html”
</head>

<body onload=”change(document.getElementById(‘thoitiet’).value);”>
<div class=”w_header”>
<div class=”header”>
<div class=”header_wapper”>
<div class=”BidricoLogo”>
<jdoc:include type=”modules” name=”LOGO_bidrico” style=”xhtml” />
</div>
<div class=”BidricoTopMenu”>
<jdoc:include type=”modules” name=”topmenu” />
</div>
<div class=”BidricoLanguage”>
<jdoc:include type=”modules” name=”language” />
</div>
<div class=”BidricoCategoryProducts”>
<jdoc:include type=”modules” name=”Products-Categories”/>
<?php if ($this->countModules(‘leftmenu’)): ?>
<div class=”submenu”>
<jdoc:include type=”modules” name=”leftmenu” style=”xhtml” />
</div>
<?php endif ?>
</div>
<div class=”BidricoContact”>
<jdoc:include type=”modules” name=”CONTACT_bidrico” style=”xhtml” />
</div>
<div class=”BidricoToolSearch”>
<?php if ($this->countModules(‘searchTool’)): ?>
<jdoc:include type=”modules” name=”searchTool” />
<?php endif ?>
</div>
</div>
</div>
<div class=”w_container”>
<div class=”container”>
<div class=”container_wapper”>
<div class=”container_bg”>
<?php if ($this->countModules(‘sliceshow or video_quangcao’)): ?>
<div class=”BidricoContent_top”>
<?php if ($this->countModules(‘sliceshow’)): ?>
<div class=”BidricoContent_top_left”>
<jdoc:include type=”modules” name=”sliceshow” style=”XHTML”/>
</div>
<?php endif ?>
<?php if ($this->countModules(‘video_quangcao’)): ?>
<div class=”BidricoContent_top_right_top”>
<jdoc:include type=”modules” name=”video_quangcao” style=”XHTML” />
<img src=”<?php echo $this->baseurl ?>/templates/bidrico_temp.130312.0713_red/images/videoimg_bottom.jpg” width=”375px” />
</div>
<?php endif ?>
<?php if ($this->countModules(‘supportOnline’)): ?>
<div class=”BidricoContent_top_right_bottom”>
<div class=”supportTitle”></div>
<jdoc:include type=”modules” name=”supportOnline” />
<div class=”support_line_bottom”></div>
</div>
<?php endif ?>
<?php if ($this->countModules(‘supportOnlineEn’)): ?>
<div class=”BidricoContent_top_right_bottom”>
<div class=”supportTitleEn”></div>
<jdoc:include type=”modules” name=”supportOnlineEn” />
<div class=”support_line_bottom”></div>
</div>
<?php endif ?>
</div>
<?php endif ?>
<?php if ($this->countModules(‘breadcum’)): ?>
<div class=”BidricoContent_bre”>
<jdoc:include type=”modules” name=”breadcum” style=”xhtml” />
</div>
<?php endif ?>
<div class=”BidricoContent_mid”>
<div class=”BidricoContent_mid_top”>
<?php if ($this->countModules(‘user-top’)): ?>
<jdoc:include type=”modules” name=”user-top” style=”xhtml”/>
<?php endif ?>
</div>
<div class=”BidricoContent_mid_left”>
<?php if ($this->countModules(‘new_products’)): ?>
<div class=”title_newspro”></div>
<jdoc:include type=”modules” name=”new_products” style=”xhtml”/>
<?php endif ?>
<?php if ($this->countModules(‘new_productsEn’)): ?>
<div class=”title_newsproEn”></div>
<jdoc:include type=”modules” name=”new_productsEn” style=”xhtml”/>
<?php endif ?>
<div id=”mainArtical”>
<jdoc:include type=”component” />
</div>
<?php if ($this->countModules(‘NewsNewsNews’)): ?>
<jdoc:include type=”modules” name=”NewsNewsNews” style=”xhtml” />
<?php endif ?>
</div>
<?php if ($this->countModules(‘bidricoSong or newsFeatured or leftgrw or newsFeaturedEn’)): ?>
<div class=”BidricoContent_mid_right_row1″>
<div class=”BidricoContent_mid_right_row1_col1″>
<?php if ($this->countModules(‘newsFeatured’)): ?>
<div class=”title_newsFeatured”></div>
<jdoc:include type=”modules” name=”newsFeatured” style=”XHTML” />
<?php endif ?>
<?php if ($this->countModules(‘newsFeaturedEn’)): ?>
<div class=”title_newsFeaturedEn”></div>
<jdoc:include type=”modules” name=”newsFeaturedEn” style=”XHTML” />
<?php endif ?>
<?php if ($this->countModules(‘mid_right_row1_col1_adv’)): ?>
<jdoc:include type=”modules” name=”mid_right_row1_col1_adv” />
<?php endif ?>
</div>
<?php if ($this->countModules(‘bidricoSong or leftgrw or bidricoSongEn’)): ?>
<div class=”BidricoContent_mid_right_row1_col2″>
<?php if ($this->countModules(‘bidricoSong’)): ?>
<div class=”title_bidricoSong”></div>
<jdoc:include type=”modules” name=”bidricoSong” style=”XHTML” />
<?php endif ?>
<?php if ($this->countModules(‘bidricoSongEn’)): ?>
<div class=”title_bidricoSongEn”></div>
<jdoc:include type=”modules” name=”bidricoSongEn” style=”XHTML” />
<?php endif ?>
<jdoc:include type=”modules” name=”leftgrw” style=”XHTML” />
</div>
<?php endif ?>
</div>
<?php endif ?>
<?php if ($this->countModules(‘tab_1’)): ?>
<div class=”BidricoContent_mid_right_row2″>
<div class=”tab_1″>
<jdoc:include type=”modules” name=”tab_1″ style=”xhtml” />
<jdoc:include type=”module” name=”tab1″ style=”xhtml” />
</div>
</div>
<?php endif ?>
</div>
<div class=”BidricoContent_mid_videoTV”>
<?php if ($this->countModules(‘Bidrico_sliceVideo’)): ?>
<div class=”title_documentVideo”></div>
<jdoc:include type=”modules” name=”Bidrico_sliceVideo” style=”xhtml” />
<?php endif ?>
<?php if ($this->countModules(‘Bidrico_sliceVideoEn’)): ?>
<div class=”title_documentVideoEn”></div>
<jdoc:include type=”modules” name=”Bidrico_sliceVideoEn” style=”xhtml” />
<?php endif ?>
</div>
<?php if ($this->countModules(‘album_picture or others_products’)): ?>
<div class=”BidricoContent_bottom”>
<div class=”BidricoContent_bottom_left”>

<jdoc:include type=”modules” name=”album_picture” style=”xhtml” />
</div>
<div class=”BidricoContent_bottom_right”>
<jdoc:include type=”modules” name=”others_products” style=”xhtml” />
</div>
</div>
<?php endif ?>
</div>
</div>
<div class=”container_wapper_a”>
<?php if ($this->countModules(‘brands_bidrico’)): ?>
<jdoc:include type=”modules” name=”brands_bidrico” style=”xhtml” />
<?php endif ?>
<div class=”container_wapper_a_aroundB”>
<?php if ($this->countModules(‘user1’)): ?>
<jdoc:include type=”modules” name=”user1″ style=”xhtml” />
<?php endif ?>
</div>
<div class=”container_bg_bottom_page”>
<?php if ($this->countModules(‘copyright’)): ?>
<jdoc:include type=”modules” name=”copyright” style=”xhtml” />
<?php endif ?>
</div>
</div>
<div class=”container_bg_bottom”></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Add a Comment