[Note]Những function hay trong code WordPress (Update)

Wordpress funtion
Wordpress Funtion

Chủ đề tổng hợp những đoạn mã code functions hay trong WordPress có thể ứng dụng được nhiều. Mục đích bài viết là giảm thời gian cá nhân khi cần tìm lại những đoạn functions hay cần thiết cho công việc, cũng như lấy chủ đề này để hỗ trợ các bạn khác tùy biến theo những trường hợp rất riêng.

1. Không có phép đổi Password ngoại trừ Admin.
[code]
if ( is_admin() )
add_action( ‘init’, ‘disable_password_fields’, 10 );

function disable_password_fields() {
if ( ! current_user_can( ‘administrator’ ) )
$show_password_fields = add_filter( ‘show_password_fields’, ‘__return_false’ );
}
[/code]
2. Không cho phép đối email. (Vẫn hiển thị trường email, nhưng không thay đổi được.
[code]
add_action( ‘user_profile_update_errors’, ‘prevent_email_change’, 10, 3 );
function prevent_email_change( $errors, $update, $user ) {
$old = get_user_by(‘id’, $user->ID);
if( $user->user_email != $old->user_email )
$user->user_email = $old->user_email;
}
[/code]

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.