[Note]Những function hay trong code WordPress (Update)

Chủ đề tổng hợp những đoạn mã code functions hay trong WordPress có thể ứng dụng được nhiều. Mục đích bài viết là giảm thời gian cá nhân khi cần tìm lại những đoạn functions hay cần thiết cho công việc, cũng như lấy chủ đề này để hỗ trợ các bạn khác tùy biến theo những trường hợp rất riêng.

1. Không có phép đổi Password ngoại trừ Admin.
[code] if ( is_admin() )
add_action( ‘init’, ‘disable_password_fields’, 10 );

function disable_password_fields() {
if ( ! current_user_can( ‘administrator’ ) )
$show_password_fields = add_filter( ‘show_password_fields’, ‘__return_false’ );
}
[/code] 2. Không cho phép đối email. (Vẫn hiển thị trường email, nhưng không thay đổi được.
[code] add_action( ‘user_profile_update_errors’, ‘prevent_email_change’, 10, 3 );
function prevent_email_change( $errors, $update, $user ) {
$old = get_user_by(‘id’, $user->ID);
if( $user->user_email != $old->user_email )
$user->user_email = $old->user_email;
}
[/code]

Leave a Reply