Fix Captcha is not correct When Submit questions with DW Question & Answer

How to fix Captcha is not correct when Submit questions with DW Question & Answer  Plugin.  Đây là một plugin rất hữu ích được xây dựng khá công phu và cũng nằm trong danh sách Plugin mà Tú Cao sử dụng, tuy nhiên trong quá trình dùng thì bắt gặp một lỗi là khi bật captra. Tú có tìm trên https://wordpress.org/support/plugin/dw-question-answer nhưng chưa ra vấn đề, nên ngồi fix.

Vấn đề: Lỗi nhập captra báo không đúng. “Captcha is not correct”

Dấu hiệu: Hiển thị 02 khung nhập captra.

Fix Captcha is not correct When Submit questions

Fix Captcha is not correct When Submit questions

Nguyên nhân: Theo cách Tú Cao hiểu thì nó tại cái dòng này
[code]
[/code]

Vấn đề nằm ở dòng value=”manual_challenge”. Tức là khi form dữ liệu gửi lên qua POST thì nó phải gửi cái mã captra bạn nhập vào, nhưng bây giờ nó lại gửi kèm cả manual_challenge.

Cách xử lý: Mở file wp-plugins/dw-question-answer/inc/lib/recaptcha-php/recaptchalib.php

Tìm và xóa (Find and delete): (Line 126, 127)

[code]

<textarea name=”recaptcha_challenge_field” rows=”3″ cols=”40″></textarea>
<input type=”hidden” name=”recaptcha_response_field” value=”manual_challenge”/>

[code]

Vấn đề được giải quyết.

Chúc bạn thành công !.

 

5 Responses to “Fix Captcha is not correct When Submit questions with DW Question & Answer”
  1. lamnongdan 12/12/2014
  2. lamnongdan 12/12/2014
    • Tú Cao 14/12/2014
  3. lamnongdan 15/12/2014
    • Tú Cao 19/12/2014

Leave a Reply