Chương trình đào tạo tại FIT-HOU

Lưu vào cho nó nhớ, còn tính vs toán 😀
Chương trình đào tạo Tin học ứng dụng (2005)

Học kỳ 1

Giải tích 1 [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Giải tích 2 [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Nguyên lý 1 (Triết học Mác-Lênin) [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Tiếng Anh cơ bản 1 [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Tin học đại cương [3 TC/6 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 2

Cơ sở lập trình [4 TC/6 ĐVHT, Bắt buộc] Giải tích 3 [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Giáo dục quốc phòng [0 TC/0 ĐVHT, Bắt buộc] Giáo dục thể chất [0 TC/0 ĐVHT, Bắt buộc] Tiếng Anh cơ bản 2 [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Vật lý đại cương [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Nguyên lý 2 (Kinh tế chính trị & chủ nghĩa xã hội khoa học) [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật [4 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Đại số và hình giải tích [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Kiến trúc máy tính [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Tiếng Anh cơ bản 3 [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Hệ quản trị CSDL (A+V) [0 TC/6 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 4

Toán rời rạc [4 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Tiếng Anh máy tính 1 [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Bảo trì hệ thống máy tính [0 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc] Hệ điều hành [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Lập trình hướng đối tượng [0 TC/6 ĐVHT, Bắt buộc] Pháp luật đại cương [2 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 5

Cơ sở dữ liệu quan hệ [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Điều khiển hệ thống thông tin [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Tiếng Anh máy tính 2 [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Thiết kế Website [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Mạng và truyền thông [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Xác suất và thống kê toán học [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 6

Quản trị mạng [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Hợp ngữ và lập trình hệ thống [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Lập trình trên Windows (VC or C#) [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Phân tích và thiết kế hệ thống TTQL [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Thương mại điện tử [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Đường lối cách mạng của Đảng CSVN [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 7

Quản lý dự án CNTT [3 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc] An ninh mạng [0 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc] Lập trình Java [0 TC/6 ĐVHT, Bắt buộc] Hệ quản trị CSDL phân tán (SQL Server) [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Lập trình Web [4 TC/6 ĐVHT, Bắt buộc] Tư tưởng Hồ Chí Minh [2 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 8

Kế toán máy tính [0 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc] Mã nguồn mở [3 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc] DB2 [0 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc] Cơ sở dữ liệu suy diễn [2 TC/3 ĐVHT, Tùy chọn] Hệ điều hành mạng [0 TC/3 ĐVHT, Tùy chọn] Khai phá dữ liệu [0 TC/3 ĐVHT, Tùy chọn] UML và ứng dụng [2 TC/3 ĐVHT, Tùy chọn] XML và ứng dụng [2 TC/3 ĐVHT, Tùy chọn]

2 Responses to “Chương trình đào tạo tại FIT-HOU”
  1. iloveu 17/01/2012
    • Cao Tú 18/01/2012

Leave a Reply

Nhận tuyệt chiêu Marketing

Nhận tuyệt chiêu Marketing

Đừng bao giờ để đối thủ của bạn biết điều này.

 

Hãy là những người đi đầu và cập nhật xu hướng, cách làm hiệu quả nhất.



Xin hãy kiểm tra email để hoàn tất