Chương trình đào tạo tại FIT-HOU

Lưu vào cho nó nhớ, còn tính vs toán 😀
Chương trình đào tạo Tin học ứng dụng (2005)

Học kỳ 1

Giải tích 1 [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Giải tích 2 [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Nguyên lý 1 (Triết học Mác-Lênin) [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Tiếng Anh cơ bản 1 [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Tin học đại cương [3 TC/6 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 2

Cơ sở lập trình [4 TC/6 ĐVHT, Bắt buộc] Giải tích 3 [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Giáo dục quốc phòng [0 TC/0 ĐVHT, Bắt buộc] Giáo dục thể chất [0 TC/0 ĐVHT, Bắt buộc] Tiếng Anh cơ bản 2 [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Vật lý đại cương [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Nguyên lý 2 (Kinh tế chính trị & chủ nghĩa xã hội khoa học) [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật [4 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Đại số và hình giải tích [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Kiến trúc máy tính [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Tiếng Anh cơ bản 3 [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Hệ quản trị CSDL (A+V) [0 TC/6 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 4

Toán rời rạc [4 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Tiếng Anh máy tính 1 [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Bảo trì hệ thống máy tính [0 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc] Hệ điều hành [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Lập trình hướng đối tượng [0 TC/6 ĐVHT, Bắt buộc] Pháp luật đại cương [2 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 5

Cơ sở dữ liệu quan hệ [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Điều khiển hệ thống thông tin [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Tiếng Anh máy tính 2 [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Thiết kế Website [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Mạng và truyền thông [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Xác suất và thống kê toán học [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 6

Quản trị mạng [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Hợp ngữ và lập trình hệ thống [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Lập trình trên Windows (VC or C#) [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Phân tích và thiết kế hệ thống TTQL [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Thương mại điện tử [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Đường lối cách mạng của Đảng CSVN [3 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 7

Quản lý dự án CNTT [3 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc] An ninh mạng [0 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc] Lập trình Java [0 TC/6 ĐVHT, Bắt buộc] Hệ quản trị CSDL phân tán (SQL Server) [0 TC/4 ĐVHT, Bắt buộc] Lập trình Web [4 TC/6 ĐVHT, Bắt buộc] Tư tưởng Hồ Chí Minh [2 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc]

Học kỳ 8

Kế toán máy tính [0 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc] Mã nguồn mở [3 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc] DB2 [0 TC/3 ĐVHT, Bắt buộc] Cơ sở dữ liệu suy diễn [2 TC/3 ĐVHT, Tùy chọn] Hệ điều hành mạng [0 TC/3 ĐVHT, Tùy chọn] Khai phá dữ liệu [0 TC/3 ĐVHT, Tùy chọn] UML và ứng dụng [2 TC/3 ĐVHT, Tùy chọn] XML và ứng dụng [2 TC/3 ĐVHT, Tùy chọn]

2 Responses to “Chương trình đào tạo tại FIT-HOU”
  1. iloveu 17/01/2012
    • Cao Tú 18/01/2012

Leave a Reply